Kadra

Nasi pracownicy to zespół psychologów, psychiatrów pedagogów, logopedów, których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego, a także wysoka skuteczność diagnostyczna i terapeutyczna. Zapewniamy swoim klientom rzetelną i profesjonalną pomoc, a także poufność i życzliwość.

Z usług świadczonych przez poradnię mogą korzystać dzieci, rodzice, nauczyciele. Nie obowiązuje rejonizacja. Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) na rzecz dzieci z opini  realizujemy bezpłatnie, w ramach dotacji oświatowej. Korzystanie z innych usług poradni jest odpłatne.

 • kadra_13

  Joanna Mirowska-Wieczorek - Dyrektor

  Jestem żoną oraz mamą trzech córek; Basi, Kasi i Zosi, a także psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą rodzinnym, specjalistą interwencji kryzysowej, trenerem itd. Studiowałam na Wydz. Nauk Społecznych KUL. Przez 18 lat byłam pracownikiem dydaktyczno-naukowym Katedry i Kliniki Psychiatrii UM oraz terapeutą indywidualnym i grupowym na Oddziale Nerwic. Pracowałam z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, intelektualnie i fizycznie /DPS, SPZOL/. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od wielu lat pracuję jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży /liczne szkolenia z tego zakresu/, obecnie szkolę się w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży SPCH.

 • Alicja-Lizer-Bonat

  Alicja Lizer-Bonat - Wicedyrektor

  Jestem historykiem sztuki, trenerem i terapeutą pedagogicznym. W 2013 rozpoczęłam studia podyplomowe z Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Prywatnie jestem żoną , a przede wszystkim mamą czteroletniego Maćka.

 • Magdalena Kęsy5++

  Magdalena Kęsy - Wicedyrektor

  Z wykształcenia jestem psychologiem i dietetykiem. Zajmuję się prowadzeniem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Wybór mojej drogi zawodowej jest próbą połączenia pracy z pasją, bycia z ludźmi i dla ludzi. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze z dziećmi i młodzieżą zaczynałam jako wolontariuszka, a doświadczenia wyniesione z pracy w poradni i świetlicy środowiskowej pokazały mi, jak niezwykle cennym i ważnym jest towarzyszenie dzieciom na początku ich życiowej drogi: kiedy się uczą, rozwijają, pokonują różne trudności i swoje słabości, by poznać własne granice i nauczyć się je akceptować, albo przekraczać, by czerpać radość i satysfakcję z tego, co robią.

 • Justyna-Dobosz13

  Justyna Burzec

  Neurologopeda, filolog polski, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansena (IJAS). Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska z logopedią na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Aktualnie słuchaczka studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. W terapii logopedycznej wykorzystuje metodę „zdrowego rozsądku” , czyli indywidualnego podejścia do każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy oraz trudnościami komunikacyjnymi. W Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NOWA prowadzi terapię neurologopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i komunikacyjnych oraz Indywidualną Stymulację Słuchu Johansena (IJAS).

 • Agnieszka-Michniowska13

  Agnieszka Michniowska

  Jestem absolwentką pracowni malarstwa Instytutu Wychowania Artystycznego IWA w Lublinie i WSP w Częstochowie oraz podyplomowych studiów: Arteterapia WSSP im. W. Pola w Lublinie, Kształcenie Uczniów z Niepełnosprawnością, tamże i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka WSP im. J. Korczaka w Warszawie.
  Dodatkowo ukończyłam kurs terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych w Centrum Kształcenia  "Dobra Kadra" w Warszawie oraz  szkolenie "TIARIS": Terapia i Arteterapia Ręki i Stopy Ośrodka Edukacyjnego "Asto" we Wrocławiu.
  Do tej pory brałam udział w szeregu kursów, szkoleń i konferencji o tematyce autystycznej, prowadzonych przez Fundację "Synapsis" w Warszawie i Fundację "Alfa" w Lublinie.
  W poradni "nowa" prowadzę zajęcia terapii pedagogicznej, terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych oraz arteterapię.

  Praca z Dziećmi jest moją wielką pasją, której oddaję się od początku powstania Poradni, stale inspiruje obrazy, które maluję, a tańcząc tango argentyńskie odpoczywam i nabieram sił.

 • Natalia-Jach-100x150-13

  Natalia Jach-Salamon

  Z wykształcenia jestem psychologiem i pedagogiem. Ukończyłam Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szkoliłam się w Centrum CBT EDU w Warszawie w zakresie technik terapii poznawczo-behawioralnej. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Moim atutem jest solidna wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta w trakcie studiów, m.in. w zakresie diagnostyki psychologicznej (np. ilorazu inteligencji, testy osobowościowe, organiczne, projekcyjne), chęć ciągłego samorozwoju i doskonalenia. Zajmuje się prowadzeniem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, takimi jak trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania i emocji, czy całościowe zaburzenia rozwoju. Pracę zawodową łączę z pasją naukową, którą realizuje będąc doktorantką w Instytucie Psychologii UMCS.

 • Ewelina-Kowalska13

  Ewelina Kowalska

  Jestem pedagogiem- terapeutą pedagogicznym, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Ukończyłam studia o specjalności Praca Socjalna oraz Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi w WSEI w Lublinie. Odbyłam szkolenia z zakresu: „Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich diagnoza”, „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym” „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”, „Tu jestem. Tak mówię”– alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną , „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z deficytem słuchu”, „Arteterapia w pracy z klientem w różnym wieku i o różnych potrzebach bio- psycho- społecznych”.

 • Katarzyna-Wizor-100x150-13

  Katarzyna Wizor

  Pedagog szkolny, doradca zawodowy, wychowawca grupy przedszkolnej dla dzieci pięcioletnich. Absolwentka Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz pedagogika ogólna. W 2013 roku w kształceniu podyplomowym uzyskałam kwalifikacje z zakresu edukacji przedszkolnej z wczesnoszkolną z elementami metody Marii Montessori. Pasjonuję się hodowlą kwiatów i gotowaniem.

 • miss dr

  Edyta Zając

  Jestem absolwentką Psychologii - Specjalność Kliniczna z Neuropsychologią UMCS. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dodatkowo posiadam zainteresowania z zakresu fotografii analogowej, rozwijając swą pasję poza typowymi zajęciami.